Үйлдвэрийн аялал

Хэрэглээ

P1
P2
P4
P3
P5
t1
t2

Үйлдвэр

fac01
fac02
fac03
fac04
fac05
fac06
fac07
fac08